Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 303
Điểm GP 10
Điểm SP 298

Người theo dõi (7)

mẫn nhi
Friendly girl
hồ hoàng mai

Đang theo dõi (4)

Khinh Yên
Tuệ Lâm Đỗ
Karik-Linh