Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 173
Điểm GP 63
Điểm SP 186

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (36)

Dòng thời gian