Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 83
Điểm GP 9
Điểm SP 87

Người theo dõi (52)

Đang theo dõi (64)