Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 173
Điểm GP 46
Điểm SP 379

Người theo dõi (104)

Minz Ank
Nijino Yume
Khánh Ly Trịnh

Đang theo dõi (3)

Cat Rin Hime
Hà Đức Thọ