Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 369
Điểm GP 17
Điểm SP 239

Người theo dõi (88)

Anh Chi
Võ Bảo Vân
Đỗ Đình Hưng

Đang theo dõi (133)