Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 103
Số lượng câu trả lời 1139
Điểm GP 145
Điểm SP 1012

Người theo dõi (238)

Kevin Nguyễn
Ngọc Phan Minh
Quỳnh Anh
Mạc Lan Nhi

Đang theo dõi (102)