Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 171
Số lượng câu trả lời 70
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (33)

Đang theo dõi (37)

Yukru
Thiên Hàn
Quoc Tran Anh Le