Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 127
Điểm GP 36
Điểm SP 118

Người theo dõi (76)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian