Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (47)

Nhó
Phạm Văn Cử
Huyền Anh Kute
Trần Mỹ Linh
Đạt Đinh

Đang theo dõi (112)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Chương I- Điện học

Câu hỏi:

Bài thi số 3 08:30 Câu 1:

Điện trở của một dây dẫn đặc trưng cho

khả năng hút vật khác của dây.

khả năng nhiễm điện của dây.

tính chất nhiễm điện của dây.

mức độ cản trở dòng điện của dây.

Câu 2:

Cho 3 điện trở . Điện trở tương đương của đoạn mạch // nt có giá trị là

Câu 3:

Xét đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp. Hệ thức đúng là

.

Câu 4:

Điện trở tương đương của đoạn mạch hai điện trở mắc song song bằng . Biết . Điện trở có giá trị bằng:

Câu 5:

Hai điện trở được mắc song song với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị là

Câu 6:

Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là . Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn đó một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là

Câu 7:

Cho 3 điện trở . Mắc các điện trở đó thành mạch nt // rồi mắc vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính có giá trị là

Câu 8:

Hai điện trở được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện trong mạch chính có giá trị là

Câu 9:

Cho 3 điện trở . Mắc các điện trở đó thành mạch nt // rồi mắc mạch vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện chạy qua điện trở có giá trị là

Câu 10:

Cho 3 điện trở . Mắc các điện trở đó thành mạch // nt rồi mắc vào hai điểm có hiệu điện thế . Cường độ dòng điện chạy qua điện trở có giá trị là