Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 100
Số lượng câu trả lời 322
Điểm GP 44
Điểm SP 578

Người theo dõi (260)

Thanh Trúc
Lê Kiều Nhi
dũng trần văn
Mai Jue Bin

Đang theo dõi (181)