Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (23)

Dòng thời gian