Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 0
Điểm SP 24

Người theo dõi (1)

Lê Hải Đăng

Đang theo dõi (5)

Ngọc Giàu
B.Thị Anh Thơ
Cảnh
Lê Hải Đăng
ngô quang mạnh