Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (10)

ggg
ggg
Dương Hạ Chi
B.Thị Anh Thơ
Nguyen