Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 79
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 3
Điểm SP 12

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (6)

Vương Thiên Dii
Trần Tú
Đỗ Quyên
diuhuyn ngok ngkec