Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 359
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (1)

Hắc Hường

Chủ đề:

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Câu hỏi:

BÀI 1: Hợp chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Cl. Hợp chất B gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử nguyên tố O. Biết phân tử khối của A nặng hơn phân tử khối của B là 2,375 lần. Xác định nguyên tố X.
BÀI 2: Phân tử X2(SO4)n có khối lượng 342 đvC.
a/ Xác định nguyên tố X
b/Phân tử X2On nặng hay nhẹ hơn phân tử X(OH)n bao nhiêu lần?
BÀI 3: Nguyên tố kim loại M có hóa trị không đổi khi liên kết với nguyên tố oxi tạo thành hợp chất có phân tử khối là 102. Xác định kim loại M.
BÀI 4: Nguyên tố kim loại A liên kết với nhóm hiđroxit tạo thành hai hợp chất. Phần trăm khối lượng của A trong các hợp chất trên là 50,485% và 60,465%. Xác định công thức hóa học của 2 hợp chất đó.
BÀI 5: Một oxi sắt có dạng FexOy (x và y là chỉ số đó do mình không viết đc mấy chữ dưới) với phân tử khối là 232. Xác định công thức hóa học của oxit sắt.
BÀI 6: Một hơp chất gồm 2 nguyên tố S và O có tỉ lệ khối lượng là: khối lượng của S chia cho khối lượng của O là 2:3. Xác định công thức hóa học của hợp chất trên.
BÀI 7: Hai hợp chất khí A và B có dạng lần lượt là ROx và ROy. Biết phân tử của A nặng hơn 2 lần phân tử oxi và phân tử B nặng hơn 0,8 lần phân tử của A. Xác định các hợp chất khí A và B.