Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 52
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (8)

Quốc Huy
Phạm Ngọc Anh
Lê Kim Chi
Lê Minh Long

Đang theo dõi (3)