Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 27
Số lượng câu trả lời 958
Điểm GP 15
Điểm SP 1204

Người theo dõi (149)

Đang theo dõi (132)