Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (20)

jackson
Kim Soo Hyun
Trang moon

Đang theo dõi (94)

jackson
Natri Xyanua
Trang moon
Kim Soo Hyun