Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 0
Điểm SP 62

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (68)

Dòng thời gian