Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 89
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 5
Điểm SP 7

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian