Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 228
Điểm GP 21
Điểm SP 231

Người theo dõi (74)

Đang theo dõi (53)

Dòng thời gian