Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 70
Số lượng câu trả lời 46
Điểm GP 4
Điểm SP 25

Người theo dõi (25)

Đang theo dõi (7)

Dòng thời gian