Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Đặng Hoài An

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian