Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (1)

Giang Vũ Hương

Đang theo dõi (2)

Kieu Diem
Túc Vị Ly