Nghĩa của câu

Ductozaki

Được gọi là vs gọi là khác nhau ở điểm nào(chú ý k nói về từ ngữ trong nó mà nói về nghĩa)?