Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (308)

Đang theo dõi (15)

Dòng thời gian