Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (3)

Lightning Farron
Hung nguyen
Ngô Thanh Sang