Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 31
Điểm GP 2
Điểm SP 13

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (5)