Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 5
Điểm SP 14

Người theo dõi (1)

Đặng Khánh Duy

Đang theo dõi (1)

Ái Nữ