Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (32)

ngải nhĩ sa
Gianggobi

Đang theo dõi (14)

Dòng thời gian