Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ An Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 88
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (43)

Đang theo dõi (59)