Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Tháp , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 2
Điểm SP 37

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (12)