Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 3
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (1)

Huỳnh Yến

Đang theo dõi (3)

Hà Tuấn Anh
Thư Soobin
Huỳnh Yến