Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 17

Người theo dõi (3)

Penguins
jackson

Đang theo dõi (2)

Penguins

Dòng thời gian