Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 170
Điểm GP 9
Điểm SP 95

Người theo dõi (34)

Đang theo dõi (16)

Tử Đằng
Thiện Nhân
Duyên Duyên
Lý Phạm Somali