Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 112
Điểm GP 46
Điểm SP 75

Người theo dõi (37)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian