Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 169
Số lượng câu trả lời 172
Điểm GP 8
Điểm SP 101

Người theo dõi (13)

Alice Nguyễn
Bạch Tử Y
lê huân
Đào Nhật Minh

Đang theo dõi (2)

Bạch Tử Y
Trần Bảo Nam