Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 167
Điểm GP 0
Điểm SP 61

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (4)