Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 1
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

ta co y'=3x2-3m. h/s co 2 diem cuc tri<=>y'=0 co 2no pbiet # 2                                   <=>Δ>0                                                                                                                              g(2)#0                                                                                                                     <=>-4.3.(-3m)>0                                                                                                                  3.(-2)2-3m#0                                                                                                          <=>m>0                                                                                                                             m#4                                                                                                                    '    ▲y'=0 =>x1=can(m) hoac x2=-can(m)  (*)                                                                       goi B(x1,x13-3mx1+1) va C(x2,x23-3mx2+1)                                                                 thay (*) vao toa do B,C                                                                                               tinh vecto AB va vecto AC                                                                                            Cho 2 vecto dok =nhau                                                                                               binh phuong 2 ve => giai ra m.                                                                                     ket hop voi dk phia tren roi ket luan