Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 62
Điểm GP 5
Điểm SP 1

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)