Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 8
Điểm GP 2
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian