Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 9
Điểm SP 95

Người theo dõi (29)

Đang theo dõi (101)