Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 25
Số lượng câu trả lời 212
Điểm GP 9
Điểm SP 87

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (4)