Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 696
Điểm GP 200
Điểm SP 360

Người theo dõi (106)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian