Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 730
Điểm GP 206
Điểm SP 360

Người theo dõi (119)

Hoàng
team5a
Thái Dương

Đang theo dõi (0)