Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 257
Số lượng câu trả lời 382
Điểm GP 20
Điểm SP 334

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (17)

Nguyễn Bảo Anh
Bùi Thế Nghị
missing you =
Hương Nguyễn
Lê Minh Hiếu

Câu trả lời:

 Câu 1: Đặc điểm của NST giới tính là:
A. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng.
B. Có 1 đến 2 cặp trong tế bào.
C. Số cặp trong tế bào thay đổi tùy loại.
D. Luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng.
Câu 2: Câu có nội dung đúng khi nói về sự tạo giao tử ở người là:
A. Người nữ tạo ra hai loại trứng là X và Y.
B. Người nam chỉ tạo ra 1 loại tinh trùng X.
C. Người nữ chỉ tạo ra một loại trứng Y.
D. Người nam tạo ra 2 loại tinh trùng là X và Y.

Câu 3: Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là:

A. XX ở nữ và XY ở nam.
B. XX ở nam và XY ở nữ.
C. Ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX.
D. Ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY.
Câu 4 : Tại sao tỉ lệ con trai : con gái xấp xỉ 1 : 1?
A. Tỉ lệ tinh trùng mang NST X bằng Y..
B. Tinh trùng tham gia thụ tinh với xác suất như nhau.
C. Do quá trình tiến hoá của loài.
D. Cả A và B
Câu 5 : Vai trò của việc nghiên cứu di truyền giới tính?
A. Giải thích cơ sở phân hoá giới tính của sinh vật.
B. Điều chỉnh tỉ lệ đực : cái theo ý muốn.
C. Cơ sở để chuyển đổi giới tính.
D. Cả A và B.
Câu 6 : Chọn phát biểu đúng.
A. NST thường và NST giới tính đều có khả năng nhân đôi, phân li, tổ hợp và biến đổi hình thái trong quá trình phân bào.
B. NST thường và NST giới tính luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.
C. NST chỉ có ở động vật.
D. Cặp NST giới tính ở giới cái tồn tại thành cặp tương đồng còn ở giới đực thì không.
Câu 7: Di truyền liên kết là :
A. Hiện tượng nhóm gen được di truyền cùng nhau, quy định một tính trạng.
B. Hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.
C. Hiện tượng nhiều gen không alen cùng nằm trên 1 NST.
D. Hiện tượng nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên các cặp NST tương đồng khác nhau.
Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các gen có ái lực lớn sẽ liên kết với nhau.
B. Số lượng NST nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng gen.

C. Chỉ có một cặp NST giới tính.
D. Số lượng NST khác nhau tuỳ từng loài.
Câu 9: Để phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn, Moocgan đã :
A. Cho các con lai F1 của ruồi giấm bố mẹ thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt giao phối với nhau.
B. Lai phân tích ruồi cái F1 thân xám, cánh dài với ruồi cái đen, cánh cụt.
C. Lai phân tích ruồi đực F1 thân xám, cánh dài với ruồi cái đen, cánh cụt.
D. Lai hai dòng ruồi thuần chủng thân xám, cánh dài với ruồi cái thân đen, cánh cụt.
Câu 10: Kết quả về mặt di truyền của liên kết gen là :
A. Làm tăng biến dị tổ hợp.
B. Làm phong phú, đa dạng ở sinh vật.
C. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
D. Làm tăng xuất hiện kiểu gen nhưng hạn chế kiểu hình.

Câu trả lời:

39. You can raise a _______ pet like a Neopet if you aren’t allowed to own a real pet.

        A. domestic           B. virtual                         C. weird               D. beloved

40. “My favourite leisure activity is people watching.” “_______”

        A. That sounds so weird!                                B. That’s all right.

        C. OK. That’s what you’ve chosen.                D. Sure. It’s very entertaining.

41. Nick reads the language websites every day because he is trying­_____Vietnamese.

A. learning              B. to learn                      C. learn                D. learns

42. Even though it is weekend, he prefers_____books at home to_____out with friends.

A. read/ hang                                                 B. reads/ hangs              

C. reading/ hanging                                       D. to read/ to hang

43. Hoa is a shopaholic. She loves_____.

A. going shopping                                         B. going fishing             

C. going to the cinema                                   D. going to her club

44. Hung founds a movie club. People join this club because they are_____ watching movies

A. in                       B. on                              C. at                     D. into

45. A: She really_____ collecting coins.

B: It’s more than that. She is obsessed!

A. adores                B. dislikes                      C. hates                D. detests

46. I can’t live without coffee. I’m so_____ to it.

A. addict                 B. addictive                    C. addicted           D. addiction

47. There are many reality shows, comedies and TV series nowadays because people

love_____ TV.

A. to watch             B. watch                         C. waches             D. watched

48. Liz wants to use her free time for helpful activities so she works as_____.

A. a volunteer                   B. a fan                                   

C. a teammate                  D. a partner

49. She is always_____ on something nice and cute even though they are useless.

A. addicted             B. interested                   C. hooked             D. fallen

50. It_____ him so many years to collect stamps. Now his collection is very large and valuable.

A. has taken            B. has spent                    C. has waste          D. has used

Câu trả lời:

26. Minh is very hard-working boy. He doesn’t mind ______ a lot of homework in the evenings.

          A. making                B. reading                      C. seeing              D. doing

27. Do you fancy _____ around the West Lake with me this Sunday morning?

          A. going                   B. having                       C. staying            D. moving

28. I don’t like _______ up early in the winter days. I love ______ in bed late.

        A. getting / stay                                             B. get / stay

        C. getting / stay                                             D. get / staying

29. Mai’s dad likes _______ spring rolls when her family her parties.

        A. doing                           B. making             C. cooking            D. trying

30. Why don’t we ____ our parents with some DIY project? T think it is useful.

        A. help                   B. do                              C. make                D. give

31. How much time do you spend _______ leisure activities?

        A. on                      B. in                                C. for                   D. with

32. Why don’t you apply for this job? It looks right _______ your street.

        A. on                      B. in                                C. at                     D. up

33. Many young people don’t _______ walking to school or playing active games?

        A. prefer                B. enjoy                           C. suggest            D. want

34. Daisy is _______ social media. She spends lots of time on Facebook and Instagram.

        A. tired of               B. bored with                   C. addicted to       D. curious about

35. _______ leisure time is free from compulsory activities, it is often referred to as “free time.’

        A. Because             B. Although                     C. When               D. As long as

36. On YouTube you can find many videos on _______ all aspects of your English.

        A. surfing               B. working                      C. taking              D. improving

37. Some addicts are teenagers _______ are hooked on computer games.

        A. which                B. who                            C. what                D. whose

38. My sister enjoys _______. She usually walks around the mall, but not buying anything.

        A. going shopping                                          B. hanging out     

        C. window shopping                                      D. doing DIY