Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 491
Số lượng câu trả lời 413
Điểm GP 16
Điểm SP 197

Người theo dõi (16)

Meri
Đỗ Mai Phương
Yuri

Đang theo dõi (0)