Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 103
Số lượng câu trả lời 40
Điểm GP 0
Điểm SP 82

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (55)