Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 102
Số lượng câu trả lời 4895
Điểm GP 3526
Điểm SP 5800

Người theo dõi (247)

Phan Lạc Long
An Đinh Khánh
Demo:))
:33##
Ayari_chan

Đang theo dõi (0)