Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 6397
Điểm GP 4711
Điểm SP 8485

Người theo dõi (285)

Đang theo dõi (0)