Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 6
Điểm GP 1
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Lê Hà Trang Cù

Đang theo dõi (2)

Minamotosana